Hoe moet ik mijn handelshuurovereenkomst hernieuwen?

Een handelshuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 jaar. De aanvraag tot handelshuurhernieuwing is van cruciaal belang, want het niet of niet correct naleven van de formaliteiten betreffende deze aanvraag kan verregaande gevolgen hebben.

Tijdstip:

De huurder heeft het recht om de handelshuurhernieuwing aan te vragen met het oog op de voortzetting van dezelfde handel. Deze moet zijn aanvraag ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het einde van de lopende 9-jarige periode ter kennis van de verhuurder brengen, hetzij per gerechtsdeurwaarderexploot hetzij per aangetekende zending. Elke aanvraag buiten voormelde termijn is nietig. Dit recht is beperkt tot 3 hernieuwingen.

Inhoud:

Volgende vermeldingen moeten wettelijk verplicht , op straffe van nietigheid, in de aanvraag tot hernieuwing opgenomen worden:

  • De voorwaarden waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan;
  • de verwittiging dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing onder voorgestelde voorwaarden in te stemmen indien hij niet op dezelfde wijze binnen 3 maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen van weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Antwoord verhuurder:

De verhuurder beschikt over een termijn van 3 maanden om zijn beslissing kenbaar te maken. Deze termijn begint pas te lopen de dag na ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing. De verhuurder kan op verschillende wijzen reageren op een aanvraag tot handelshuurhernieuwing: ofwel aanvaardt hij de voorgestelde voorwaarden ofwel maakt hij de vernieuwing afhankelijk van andere voorwaarden ( bvb. Een hogere huurprijs) ofwel kan hij een hoger aanbod van een derde formuleren ofwel weigert hij de hernieuwing op grond van één van de motieven bepaald door de handelshuurwet, met name:

  • persoonlijk gebruik;
  • geen handelsbestemming;
  • wederopbouw;
  • grove tekortkoming van de huurder;
  • afwezigheid wettig belang bij de huurder.

Wanneer de verhuurder de door de huurder voorgestelde voorwaarden aanvaardt, is de hernieuwing een feit. Wanneer de verhuurder niet binnen de 3 maanden antwoordt, wordt de verhuurder wettelijk vermoed in te stemmen met de huurvernieuwing onder de door huurder gestelde voorwaarden.

Wederantwoord huurder:

Wanneer de huurder met de nieuwe voorwaarden van de verhuurder akkoord gaat, moet de huurder hem binnen de 30 dagen antwoorden met een aanvaarding. Het stilzwijgen van de huurder geldt immers niet als een aanvaarding van de voorwaarden door de verhuurder gesteld. Wanneer de verhuurder een hoger aanbod van een derde heeft geformuleerd, beschikt de huurder over een termijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving van het aanbod om een gelijk aanbod te doen.

Dagvaarding:

Wanneer de huurder daarentegen niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van de verhuurder, dan moet de huurder de verhuurder dagvaarden voor de vrederechter van het kanton waar het onroerend goed gelegen is en dit binnen de 30 dagen na het antwoord van de verhuurder. De huurder die geconfronteerd wordt met een weigering van de handelshuurhernieuwing of een hoger aanbod van een derde, kan de echtheid van het ingeroepen motief of aanbad betwisten. Ook hiervoor zal de huurder de verhuurder moeten dagvaarden voor de vrederechter van het kanton waar het onroerend goed gelegen is.

Leave a Reply