De S-BVBA

Vanaf dinsdag 1 juni kan u een Starters-BVBA (S-BVBA) oprichten. De S-BVBA biedt een alternatief voor wie een eigen zaak wil oprichten en wil genieten van een beperkte aansprakelijkheid, maar niet het verplichte startkapitaal heeft om een BVBA op te richten.

Bij een BVBA dient men een kapitaal in te brengen van minstens 18.550 euro, waarvan er minstens 6.200 euro (12.400 euro bij E-BVBA) effectief dient te worden gestort bij oprichting.

In theorie kan u een S-BVBA oprichten met een startkapitaal van 1 euro. Met de reductie van de minimumkapitaalplicht hopen politici het ondernemerschap te bevorderen en de verdere opmars van buitenlandse vennootschapsvormen in België tegen te gaan.

Oprichting

Een S-BVBA kan enkel door één of meer natuurlijke personen worden opgericht, niet door rechtspersonen.

Men kan slechts één S-BVBA oprichten. Richt men een tweede S-BVBA op, dan staat men hoofdelijk borg. Oprichters die aandelen bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en die 5% of meer van het totaal van de stemrechten in die andere vennootschap vertegenwoordigen, staan eveneens hoofdelijk borg.

Financieel plan

Om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te verkomen, is men verplicht om zich bij het opstellen van het financieel plan te laten bijstaan door een erkend boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor.

Kapitaal

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal is vrij te kiezen tussen 1 en 18.550 euro.Men is slechts verplicht minimum 1 euro van dit kapitaal ook effectief te volstorten. Dit betekent dat men in theorie een theorie een S-BVBA kan oprichten met een startkapitaal van 1 euro.

Verplichte vermelding “starter”

De S-BVBA dient op alle akten, offertes, facturen, brieven, website… het woord “starter” toe te voegen aan de vermelding van haar rechtsvorm.

Tijdelijk karakter van een S-BVBA

Vermits het doel van de S-BVBA is de startende ondernemer een duwtje in de rug te geven, is het logisch dat de S-BVBA slechts een tijdelijke vennootschapsvorm is. Binnen de 5 jaar nadat de S-BVBA is opgericht of van zodra de S-BVBA het equivalent van 5 voltijdse werknemers tewerkstelt, moet de S-BVBA omgevormd worden tot een gewone BVBA. Dit betekent dat het maatschappelijke kapitaal moet verhoogd worden tot 18.550 euro, waarvan 6.200 euro moet volstort worden.

Wettelijke reserve

Jaarlijks dient minstens 25% van de nettowinst ingehouden te worden in een reservefonds. Die verplichting blijft gelden tot de reserve even groot is als het verschil tussen 18.550 euro en het bedrag van het geplaatste kapitaal.

Oprichtersaansprakelijkheid bij faillissement

Tijdens de eerste 3 jaar na de oprichting zijn de oprichters aansprakelijk voor zover er kennelijk onvoldoende startkapitaal was in het licht van de voorgenomen activiteit over ten minste 2 jaar, net zoals bij de gewone BVBA. Tijdens het vierde en vijfde jaar na de oprichting kunnen de oprichters nog slechts aangesproken worden om het verschil tussen het geplaatste kapitaal en 18.550 euro bij te passen.

Besluit

Hoewel men in theorie een S-BVBA kan oprichten voor eender welke economische activiteit, zal de S-BVBA in de praktijk echter alleen interessant zijn voor wie een activiteit wil uitoefenen die geen groot opstartkapitaal vergt.

Bron:

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

Leave a Reply