VAPZ ofwel vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is inmiddels een “must” geworden voor elke zelfstandige en wordt meer dan ooit fiscaal gestimuleerd. 30% van alle zelfstandigen heeft intussen een VAPZ.

Wie komt in aanmerking?

* zelfstandigen die hun bijdragen in het sociaal statuut betalen aan het tarief van een hoofdberoep (dus ook zelfstandigen in bijberoep die in dat geval zijn);
* meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende help(st)ers met “maxistatuut”;
* helpers van zelfstandigen die bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.

De belangrijkste troeven van het VAPZ:

* fiscale aftrek van de premies aan het hoogste belastingtarief tot 50%;
* besparing op sociale bijdragen van ruim 20%, voor een starter zelfs tot 40%;
* flexibele premies in functie van de beroepsinkomsten: tot 8,17% (max.€ 2.781,06) van het netto belastbaar inkomen storten in een gewoon VAPZ en tot 9,4% (max. € 3.199,76) in het Sociaal VAPZ.

Waarom kiezen voor een VAPZ bij Xerius?

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds beschikt over alle nodige gegevens om een correcte berekening en dus optimale fiscale aftrek van de premies te waarborgen. De enige garantie op volledige fiscaal-juridische zekerheid zonder administratieve zorgen voor uw klanten-zelfstandigen!
De VAPZ en RIZIV-overeenkomsten worden binnen de Xerius-groep beheerd door de eigen Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging.

Gewoon of Sociaal VAPZ?

Daar waar hij bij een Gewoon VAPZ enkel aan pensioenopbouw doet, geniet de zelfstandige bij een Sociaal VAPZ naast méér fiscale aftrek (15%) en méér pensioenopbouw ook extra zekerheid. In geval van arbeidsongeschiktheid geniet de zelfstandige immers van een verdere opbouw van uw pensioenkapitaal én een extra vervangingsinkomen als uitbreiding van de zeer beperkte wettelijke sociale uitkeringen en dit zonder medische formaliteiten.

Voorbeeld:

Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Bruto te betalen premie € 2.042,50 € 2.350,00
Besparingen sociale zekerheidsbijdragen – € 401,35 – € 461,78
Besparing belastingen – € 820,58 – € 944,11
Netto te dragen premie = 820,57 = € 944,11

Een besparing van 60%! Naast een besparing van 60%, betaalt Xerius bij arbeidsongeschiktheid de premie verder en ontvangt de zelfstandige € 440 per maand.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Elke zelfstandige die zijn beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een vennootschap en een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt, kan via zijn vennootschap een Individuele Pensioentoezegging afsluiten.
De bijdrage voor een Individuele Pensioentoezegging wordt volledig betaald door de vennootschap. Voor de vennootschap zijn de bijdragen, inclusief de premietaksen, aftrekbaar als beroepskosten.
Bovendien kiest de zelfstandige zelf welke andere optionele waarborgen hij laat opnemen in zijn contract, in functie van zijn persoonlijke doelstellingen.
Zo kan de zelfstandige bovenop de overlijdensverzekering een verzekering voor overlijden bij ongeval afsluiten. De begunstigde die werd aangeduid in het contract, ontvangt dan, in geval van overlijden als gevolg van een ongeval vóór de einddatum van het contract, een vooraf bepaald bedrag bovenop het overlijdenskapitaal.
De zelfstandige kan ook zichzelf en zijn gezin beschermen tegen inkomensverlies. Dankzij het Gewaarborgd Inkomen ontvangt de zelfstandige elke maand een vervangingsinkomen volgens vooraf bepaalde modaliteiten, als hij slachtoffer zou worden van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid vóór de einddatum van zijn contract. Daarenboven kan de zelfstandige er voor zorgen dat de bijdragen terugbetaald worden aan de vennootschap volgens vooraf bepaalde modaliteiten, als hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschiktheid zou worden vóór de einddatum van zijn contract. De aanvullende waarborgen blijven gewoon doorlopen en uw pensioenkapitaal wordt verder opgebouwd. Zo behoudt de zelfstandige de controle.

De ideale pensioenopbouw?

Het VAPZ en IPT zijn perfect cumuleerbaar. Het Vrij Aanvullend Pensioen is fiscaal het meest interessant. Het is volledig aftrekbaar als beroepskost, waardoor de zelfstandige minder belasting en sociale bijdragen betaalt (zie voorbeelden). Wij raden zelfstandigen daarom aan het VAPZ eerst te benutten. Gezien de beperkte bijdragen (€ 2.781,06 of € 3.199,76) die de zelfstandige kan storten, kan hij het VAPZ best aanvullen met een IPT (Groepsverzekering). De premies die hij hiervoor betaalt, zijn volledig aftrekbaar door de vennootschap.
De zelfstandige houdt best rekening met de 80% regel. De pensioenopbouw (wettelijk pensioen + aanvullende pensioenen 2de pijler) uitgedrukt in jaarrente mag niet hoger zijn dan 80% van de bruto bezoldiging van het laatste jaar van zijn actieve loopbaan.
Als natuurlijk persoon kan de zelfstandige bovendien het VAPZ en de IPT nog verder aanvullen met klassiek pensioensparen. Hiervoor kan hij in 2009 € 870 betalen.

Leave a Reply