Mijn klant wil een buitenlandse onderneming met vestigingseenheid in België opstarten. Wat nu?

Wil jouw klant als buitenlandse ondernemer een nieuwe vestigingseenheid in België openen? Dan zijn er een aantal stappen die hij moet voltooien vooraleer hij zijn activiteiten hier verder kan ontplooien.

Om de correcte procedure te volgen, moet in eerste instantie een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Afhankelijk van het stelsel waarin jouw klant handelt, wordt er een andere procedure gevolgd.

Mijn klant is een buitenlandse ondernemer en staat ingeschreven als natuurlijk persoon

Is jouw klant als ondernemer gevestigd in het buitenland en wil hij zijn eerste nieuwe vestigingseenheid in België openen? Dan zijn dit de te volgen stappen:

1.    Ga na of jouw klant een beroepskaart nodig heeft.

Elke ondernemer die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft in principe een beroepskaart nodig, tenzij hij hiervan vrijgesteld is. Naargelang de verblijfplaats van jouw klant kan die kaart op twee manieren aangevraagd worden:

 • Is jouw klant in het buitenland gedomicilieerd? Dan gebeurt de aanvraag bij de Belgische ambassade in dat land.
 • Heeft jouw klant een verblijfsvergunning voor België? Dan kan de beroepskaart bij het ondernemingsloket aangevraagd worden.

2.    Neem contact op met het ondernemingsloket.

Het ondernemingsloket staat in voor de creatie van het ondernemingsnummer en zal op jouw vraag ook de btw-activering en eventuele vergunningen in orde brengen. Als buitenlandse ondernemer moet jouw klant ook zijn ondernemersvaardigheden voor de handelsonderneming bewijzen.

Niet-handelsondernemingen (zoals architecten, advocaten, artsen,..) moeten eventueel eerst hun diploma gelijkwaardig laten verklaren en/of laten erkennen. Dit hangt af van waar ze hun diploma (EER of niet) behaald hebben en welke nationaliteit ze hebben (EER of niet).

Mijn klant is een buitenlandse ondernemer en staat ingeschreven als rechtspersoon

Is jouw klant in het buitenland ingeschreven als rechtspersoon en wil hij een vestigingseenheid in België openen? Dan kan hij dat op drie verschillende manieren doen:

 • een nieuwe Belgische dochtervennootschap van de buitenlandse moedervennootschap oprichten
 • een bijhuis of bijkantoor in België opstarten
 • een vestigingseenheid laten creëren via het ondernemingsloket

1.    Mijn klant wil een nieuwe Belgische dochtervennootschap van de buitenlandse moedervennootschap oprichten

Indien jouw klant een nieuwe Belgische dochtervennootschap van de buitenlandse moedervennootschap wil oprichten, moeten de zaakvoerders en de werkende vennoten beschikken over een beroepskaart als ze geen onderdaan van de EER zijn (tenzij ze hiervan vrijgesteld zijn). Zoals hierboven al vermeld kan de beroepskaart op twee manieren aangevraagd worden:

 • via de Belgische ambassade van het land waarin ze gedomicilieerd zijn
 • of via het ondernemingsloket als ze over een verblijfsvergunning voor België beschikken.

Vervolgens worden dezelfde regels gevolgd als voor een Belgische vennootschap.
Let op : Als de zaakvoerder en/of de werkende vennoten over een beroepskaart moeten beschikken dan kunnen zij pas effectief starten nadat ze de beroepskaart ontvangen hebben en nadat hun onderneming correct werd ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2.    Mijn klant wil een bijhuis of bijkantoor in België opstarten

Wil jouw klant via zijn buitenlandse vennootschap een bijhuis of bijkantoor starten in België? Dan moeten hiervoor een aantal formaliteiten verricht worden.

 • Stel een wettelijke vertegenwoordiger of lasthebber van het bijhuis aan. Deze persoon kan in naam van de buitenlandse vennootschap optreden en kan deze ook verbinden. De wettelijke vertegenwoordiger heeft een onbeperkt mandaat en is bijgevolg ook diegene die alle rechtshandelingen stelt en het bijhuis effectief leidt.De wettelijke vertegenwoordiger moet ook zijn kennis van bedrijfsbeheer aantonen. Eventueel kan hij ook zijn beroepsbekwaamheid bewijzen, maar daarvoor kan ook een derde (al dan niet een loontrekkende of een mandataris belast met de dagelijkse technische leiding) aangesteld worden.
 • Leg een dossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eventueel ook bij de jaarrekening bij de Nationale Bank neer. De documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler in een van onze drie landstalen en gelegaliseerd worden. Gaat het om een vennootschap uit België, Denemarken, Frankrijk of Italië, dan moet je de documenten niet laten legaliseren
 • Neem contact op met het ondernemingsloket zodat zij het bijhuis een commerciële of niet-commerciële hoedanigheid kunnen toekennen. Nadien kunnen ook de btw-hoedanigheid en de vergunningen aangevraagd worden.
 • Indien het bijhuis onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfshouders, moet het bijhuis zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

3.    Mijn klant wil een Belgische vestigingseenheid laten creëren

Een derde mogelijkheid is om een vestigingseenheid te laten creëren via het ondernemingsloket. In dit geval moet de buitenlandse onderneming een kopie van de oprichtingsakte en het bewijs van de ondernemersvaardigheden van de persoon belast met het dagelijks bestuur bezorgen aan het loket. Het bewijs van ondernemersvaardigheden hoeft de klant enkel te bezorgen wanneer het gaat om een handelsonderneming.

Vervolgens onderneemt het ondernemingsloket alle stappen om de onderneming met een handels- of niet-handelshoedanigheid in te schrijven in de KBO.  Vanzelfsprekend zal ook hier vooraf eventueel een of meerdere beroepskaarten moeten worden aangevraagd wanneer de ondernemers niet tot de EER behoren.

Wat met de sociale zekerheid van buitenlandse ondernemers?

De ondernemer wordt in elk geval aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het RSVZ bepaalt vervolgens of de ondernemer in België dan wel in het buitenland onderworpen blijft. Meer informatie hieromtrent kan je vinden via onderstaande knop.

Bron : Zenito Nieuwsbrief