Binnen welke termijn moeten mijn klanten mijn facturen betalen en vanaf wanneer kan ik interesten aanrekenen?

Over de termijnen waarbinnen facturen betaald dienen te worden en de interesten die aangerekend mogen worden, is één en ander wettelijk vastgelegd. Daarbij moet er evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen facturen die verschuldigd zijn door particulieren en facturen die te betalen zijn door andere handelaars.

Facturen verschuldigd door handelaars

Wanneer er sprake is van handelstransacties tussen handelaars en er in de overeenkomst niets wordt voorzien, dan zijn de bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing. De termijn bedraagt dertig kalenderdagen vanaf de datum waarop de schuldenaar de factuur ontving. Staat deze datum niet vast, dan begint de termijn te lopen vanaf de levering. Bij een niet-tijdige betaling heeft de schuldeiser bovendien vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn recht op betaling van een interest, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. Deze interest bedraagt momenteel 8 procent. Daarnaast heeft de schuldeiser recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro ter vergoeding van de invorderingskosten, ongeacht of hij naar de rechtbank stapt of niet ongeacht de hoogte van de factuur. Daarbovenop heeft de schuldeiser recht op een vergoeding voor alle andere invorderingskosten die dat bedrag overstijgen.

Facturen verschuldigd door particulieren

Is uw schuldenaar een particulier en werd er in de overeenkomst of in uw aanvaarde algemene voorwaarden geen uitdrukkelijke betalingstermijn voorzien, dan is uw schuldenaar contante betaling verschuldigd. U kan de verschuldigde intresten contractueel vastleggen. Heeft u niets voorzien, dan kan u de wettelijke intrest aanrekenen die momenteel 2 procent bedraagt. U moet de schuldenaar wel uitdrukkelijk in gebreke stellen alvorens u intresten kan aanrekenen of u kan in uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk voorzien dat de intresten van rechtswege beginnen te lopen. Tot slot kan u contractueel een forfaitair bedrag vastleggen om de schade te vergoeden die u lijdt door de te late betaling van uw factuur. Deze vergoeding mag evenwel niet tot bedoeling hebben om uw schuldenaar te bestraffen. Is het schadebeding of de contractueel vastgelegde interestvoet overdreven, dan kan de rechter het bedrag of tarief verminderen.