Welke rechten heb ik wanneer mijn leverancier zich niet aan de afspraken houdt?

Voor de uitoefening van uw beroepsactiviteit koopt u goederen aan bij een andere onderneming. Via een prijsofferte heeft u met de leverancier afgesproken welke prijs hiervoor betaald zal worden. Bij de levering stelt u vast dat de materialen niet overeenstemmen met het gevraagde. Wat kan u in dat geval doen?

 

Een verkoper heeft de verplichting om een goed te leveren dat in overeenstemming is met de overeenkomst. De levering moet gebeuren volgens hetgeen tussen partijen afgesproken werd omtrent de specifieke kenmerken, de kwaliteit en de hoeveelheid van het goed. Als koper bent u niet verplicht om materialen te aanvaarden die verschillen met diegene die u besteld heeft.

Als u vaststelt dat de levering niet juist is, kan u uw verplichting als koper om de prijs te betalen opschorten totdat de juiste goederen worden geleverd vrij van zichtbare gebreken. Daarbij kan u de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

Indien de identiteit van de goederen volledig verschilt met wat gevraagd werd ( bijv. ik bestel een kast en er wordt een tafel aangeboden), is er in principe geen levering tot stand gekomen. De verkoper heeft zijn leveringsplicht geschonden en de koper moet deze goederen niet in ontvangst nemen. De koper kan de uitvoering in natura eisen van de verkoper. De verkoper neemt zijn geleverde materialen opnieuw in handen en zal gehouden zijn om de juiste te leveren.

Wanneer de identiteit van de goederen wel overeenstemt met de bestelling, maar de zaak aangetast is door een gebrek ( bijv. de deur van de kast sluit niet), is er sprake van een non-conforme levering. Het goed is aangetast door een zichtbaar gebrek dat aan de hand van een normaal, maar aandachtig onderzoek ontdekt kan worden. Als u op de hoogte bent van het zichtbare gebrek bij het sluiten van de overeenkomst en u het goed aanvaardt, wordt wel aangenomen dat u de goederen in deze staat wou kopen.

Bij een non-conforme levering heeft u als koper het recht om een keuze te maken tussen:

  • de gedwongen uitvoering van de overeenkomst of
  • de gerechtelijke ontbinding ervan.

Op basis van de gedwongen uitvoering kan de verkoper verzocht worden om de gebrekkige goederen te vervangen of te herstellen. Bij een gerechtelijke ontbinding wordt de overeenkomst ontbonden en moet er enerzijds geen goederen meer geleverd worden en anderzijds geen prijs meer betaald worden. U mag echter geen rechtsmisbruik maken door onmiddellijk de ontbinding van de koop te eisen. U moet de verkoper de kans geven om de goederen die gevraagd worden alsnog te leveren. In beide gevallen heeft de koper het recht om een schadevergoeding te eisen voor het nadeel geleden door de non-conforme levering ( bijv. commerciële schade).

De koper kan de hierboven vermelde argumenten echter niet inroepen wanneer de goederen aanvaarden werden ( stilzwijgend of uitdrukkelijk). De argumenten om de levering niet te aanvoerden moeten opgeworpen worden bij de levering van de materialen. Afhankelijk van de kenmerken van het gekochte goed kan er wel eerste een test uitgevoerd worden om na te gaan of het gekochte goed aangetast is door een zichtbaar gebrek.

Bron: NSZ