Voordelen alle aard: Nieuwe forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit, hogere coëfficiënt voor gratis woning.

Sinds 1 januari 2012 gelden er nieuwe forfaits voor de raming van de belastbare voordelen van alle aard wanneer een werkgever aan een werknemer of bedrijfsleider gratis elektriciteit en/of verwarming verstrekt.

Gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit.

Het aan te rekenen voordeel wordt als volgt vastgelegd:

Aard van het voordeel

Inkomstenjaar 2012

Inkomstenjaar 2011

Gratis verwarming leidinggevend personeel*

en bedrijfsleiders

1.245 euro (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar

2012: 1.820 euro)

1.640 euro

Gratis verwarming

andere verkrijgers

560euro (geïndexeerd

bedrag inkomstenjaar

2012: 820 euro)

820 euro

Gratis elektriciteit (die niet dient voor verwarming) leidinggevend personeel

en bedrijfsleiders

620 euro (geïndexeerd

bedrag inkomstenjaar

2012: 910 euro)

820 euro

Gratis elektriciteit (die niet dient voor verwarming)

andere verkrijgers

280 euro (geïndexeerd

bedrag inkomstenjaar

2012: 410 euro)

410 euro

*Onder leidinggevend personeel wordt verstaan: de met dagelijkse bedrijfsvoertuigen belaste personen die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te binden, evenals hun onmiddellijke ondergeschikten als zij ook functies van dagelijks bestuur uitoefenen.

Gratis beschikken over woning.

Ook de gratis te beschikkingstelling door de werkgever van een onroerend goed (of van een gedeelte daarvan) vormt een belastbaar voordeel.

Dat voordeel wordt sinds 1 januari 2012 als volgt bepaald:

 •  Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon:
  • 100/60 van het geïndexeerde KI van het gebouw;
  • 100/90 van het geïndexeerde KI van het terrein.
  • Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon (vennootschap, vereniging of instelling):
   • Als het geïndexeerde KI lager of gelijk is dan 745 euro, dan bedraagt het voordeel 100/60 van het geïndexeerde KI x 1,25;
   • Als het geïndexeerde KI hoger is dan 745 euro, dan is het voordeel gelijk aan 100/60 van het geïndexeerde KI x 3,8 ( in plaats van 2 voordien).

Fiscale fiches.

De voordelen van alle aard moeten afzonderlijk vermeld worden op de belastingaangifte als ze al werden opgenomen op de individuele fiscale fiche 2810.10 (loontrekkende) of 281.20 (bedrijfsleider).

Leave a Reply