Verplaatsingsvergoedingen gewijzigd

Verplaatsingsvergoedingen gewijzigd

Op 1 februari 2017 verhoogde de NMBS haar tarieven. Dat heeft als gevolg dat de werkgevertussenkomst in het treinvervoer ook wijzigt. Dat zal ook een invloed hebben op de tussenkomst van de werkgevers in de kosten van de woon-werkverplaatsingen met andere vervoersmiddelen in sectoren en ondernemingen die gebaseerd zijn op de treintarieven.

Verplaatsingen met het openbaar vervoer
–          Terugbetaling volgens cao 19octies

De werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer werd vastgelegd in de cao nr. 19 octies (art3) van 20 februari 2009. Deze tabel is een tabel met forfaitaire bedragen ( gemiddeld 75 procent) en geldt sinds 1 februari 2009. Deze tabel blijft ongewijzigd in 2017.

 

–          Terugbetaling volgens sector cao of ondernemings-cao

De werkgeverstussenkomst in de kosten van de woon-werkverplaatsingen in geval van openbaar vervoer kan worden vastgelegd in een cao op sector of ondernemingsniveau. De tussenkomst van de werkgever is dan vaak een percentage van de prijzen van de treinkaarten. Aangezien de tarieven van de treinkaarten verhogen, verhoogde ook de tussenkomst van de werkgever op 1 februari 2017.

 

Verplaatsingen met een privé-vervoermiddel

Cao nr. 19 octies voorziet niet in een verplichte tussenkomst in de reiskosten in geval van privé-vervoer. Deze verplichting vloeit echter wel vaak voort uit sectorale cao’s of ondernemingsafspraken.

–          Verwijzing naar de prijzen van de treinkaarten of derdebetalersregeling

Sommige sectoren of ondernemingen verwijzen naar de prijzen van de treinkaarten ( 100 procent). Wanneer de tussenkomst van de werkgever een percentage is van de prijs van de treinkaart verhoogde deze 1 februari aangezien de prijzen van de treinkaarten ook wijzigen. Ook indien de derdebetalersregeling wordt toegepast, was er een verhoging op 1 februari 2017.

–          Verwijzing naar cao nr 19

Sectoren of ondernemingen die voor de terugbetaling verwijzen naar “ de werkgevertussenkomst in de prijs van de treinkaart”, verwijzen dus naar de forfaitaire bedragen opgenomen in tabel in art.3 van cao 19octies. Op 1 februari 2017 wijzigde er niets.

Fietsvergoeding
Werkgevers kunnen vrij belissen al dan niet ene vergoeding uit te betalen aan werknemers die hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. Het is geen verplichting, tenzij dit vastligt in een sector-cao. De fietsvergoeding is tot een bepaald plafond vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen. Sinds 1 januari 2017 werd dit bedrag opgetrokken van 0.22 euro naar 0.23 euro per kilometer.