Verder werken na uw pensioen in 2014? Doen!

Steeds meer zelfstandigen blijven na hun pensioen verder werken. Dit mag best, maar zij moeten zich beperken tot een maximaal toegelaten jaarinkomen om hun pensioen volledig te kunnen behouden. Deze grens bedragen vindt u terug op het barema van de sociale bijdragen voor 2014. Het barema vindt u terug via www.xerius.be/formulier.

Hoe wordt dit netto toegelaten inkomen opgebouwd?

Bij een eenmanszaak is dit de omzet min de kosten, min de betaalde sociale bijdragen. Dit geeft het netto jaarinkomen waarop ook belastingen betaald worden.

Bij een vennootschap is dit de bezoldiging als bestuurder of zaakvoerder min de persoonlijk gedragen kosten. Maar dan worden alle voordelen van alle aard (VAA) er wel bijgeteld. Dit zijn zaken die de vennootschap bekostigd voor alle bestuurders, maar die dan apart aangegeven worden en bij uw inkomsten geteld worden. Bijvoorbeeld de auto waarmee u rijdt, het huis van de vennootschap waarin u woont, of geld dat u leent van uw vennootschap.

Mocht er gedurende het jaar iets veranderen aan die voordelen, kan u best vooraf even overleggen met uw boekhouder om te zien of u onder de toegelaten inkomensgrens blijft. Dit is belangrijk om uw pensioen in 2014 volledig te kunnen behouden.

Wie 65 jaar is en 42 loopbaanjaren heeft, mag bijverdienen wat hij wil. Maar vraag ook best vooraf op welk inkomen uw sociale bijdragen berekend zullen worden.

Hoe zit het met de sociale bijdragen na uw pensioen?

Als u na uw pensioen doorlopend blijft verder werken, houdt dat in dat uw bijdrage ook in 2014 nog berekend worden op het inkomen van 3 jaar terug, dus het inkomen van 2011. Gelukkig wordt deze bijdrage begrensd op het toegelaten inkomen van 2014. In de praktijk kan het zijn dat u vanaf uw pensioen uw zelfstandige activiteiten sterk afbouwt, en weinig of geen winst meer maakt. Toch zullen de bijdragen nog op het hogere inkomen van 2011 berekend worden, rekening houdend met de maximumgrenzen.

Rust- of overlevingspensioen vanaf 65 jaar (€) loopbaan minimum 42 jaar

Geen kinderen ten laste

Max. Toegelaten jaar inkomen 2014

17.835,00+25% = max. 22.293,75

Vrijstelling bijdrage op inkomen

< 2.847,81

FMB (=forfaitaire minimumbijdrage)

107,85

Bijdrage % op inkomen

< 17.835,00 : 14,70%

Maximumbijdrage per kwartaal

675,43

Wie kan de sociale bijdragen na het pensioen vermijden?

  • Een gepensioneerde die start als zelfstandige en via een ere verklaring aangeeft dat hij minder dan 2.847,81 euro netto zal verdienen.
  • Een gepensioneerde zaakvoerder of vennoot die verklaart op eer dat hij geen commerciële of technische activiteiten meer zal doen en die een verslag van de Algemene vergadering  kan voorleggen waaruit blijkt dat zijn mandaat onbezoldigd is. Let wel op: enkel een paar uurtjes op drukke momenten komen helpen zijn ook activiteiten, dus u moet dan wel strikt interpreteren.
  • Dit kan enkel voor vennootschappen waar meerdere bestuurders zijn, want als u de enige zaakvoerder bent zoals bij een ebvba, dan blijft u verzekeringsplichtig als werkende vennoot.
  • Bent u in een vof, dan bent u automatisch handelaar en blijft de verzekeringsplicht behouden.

Dit zijn de spelregels voor 2014. De ministerraden van 19 december en 9 januari hebben een aantal hervormingen goedgekeurd van het wettelijk pensioen.

  • Het overlevingspensioen wordt hervormd. Weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar hebben voortaan recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar a rato van 6 maanden per jaar. De overgangsuitkering moet een sterk activerend karakter hebben. Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen hebben. Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen ontvangen.wijzigt er niets; zij behouden hun overlevingspensioen.
  • In het jaar waarin het pensioen werd opgenomen, zal elke gewerkte maand voortaan meetellen voor de berekening ervan.
  • De zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’, die zegt dat een volledig wettelijk pensioen bestaat uit maximum 45 jaar, wordt soepeler. Extra loopbaanjaren zullen ook meetellen voor de berekening van het pensioen bedrag. De berekening zal gebaseerd zijn op het aantal gewerkte dagen in plaats van het aantal gewerkte jaren.

Bron : Xerius