Kinderen ten laste

Welke kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen: 
uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen

de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft

Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet

Terug

Wat zijn de fiscale voordelen?

Als u één of meerdere kinderen ten laste heeft, heeft u recht op de volgende fiscale voordelen: 
Toeslag op de belastingvrije som (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) 

voor 1 kind ten laste 1.500 €

voor 2 kinderen ten laste 3.870 €

voor 3 kinderen ten laste 8.670 €

voor 4 kinderen ten laste 14.020 €

voor meer dan 4 kinderen ten laste 

    supplement per kind boven het 4de 14.020 € 

    5.350 €

          Opgelet: Een gehandicapt kind telt voor twee kinderen.
Toeslag op de belastingvrije som voor elk kind jonger dan 3 jaar 

Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt: 560 euro (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) 
Toeslag op de belastingvrije som voor alleenstaande met kinderlast 

Als u alleenstaande bent en u hebt één of meerdere kinderen ten laste dan heeft u recht op een bijkomende toeslag op de belastingvrije som van 1.500 euro (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) 
Belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderopvang 

Zie pagina “Kinderopvang”

Terug

Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

Opdat het kind ten laste zou kunnen zijn voor aanslagjaar 2015, inkomsten 2014, moeten de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: 
Het kind moet deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2015.  

Dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.   
Opgelet! 

Als het kind tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen, …, wordt het normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin. 
Worden nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2015:  

de kinderen die in 2014 overleden zijn, op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (d.w.z. aanslagjaar 2014, inkomsten 2013)

de kinderen die in 2014 geboren en overleden zijn

de kinderen die in 2014 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap

de in 2014 vermiste of ontvoerde kinderen, op voorwaarde dat: 

zij reeds voor aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) ten uwen laste waren

zij op 1 januari 2015 nog geen 18 jaar waren

u de verdwijning of ontvoering uiterlijk op 31 december 2014 hebt aangegeven bij de politie of ter zake een klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen. 

De nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. 

Zie volgende vraag. 
Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten. 

Voorbeeld: tijdens de vakantie wordt u door uw zoon geholpen in de familiale slagerij en u trekt zijn loon af van uw inkomsten als beroepskosten. Op dat moment is uw zoon niet meer ten laste, ongeacht het bedrag van zijn bestaansmiddelen!

Terug

Mijn kind ontvangt een onderhoudsuitkering en/of heeft een studentenjob. Wat is het maximumbedrag van het inkomen om nog ten laste te blijven?

De nettobestaansmiddelen van een kind ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. 

Dat bedrag verschilt naargelang u fiscaal gezien alleen of samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt belast:   

 
Als u Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (inkomsten 2014)

samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 3.110 €

alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd 4.490 €

alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 5.700 €

Terug

Wie mag de kinderen ten laste nemen als de ouders een feitelijk gezin vormen?

Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt.  

  

Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.  

  

Opgelet! 

Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.
Terug

Wie mag een kind ten laste nemen tijdens het jaar waarin zijn ouders huwen?

Als u in 2014 bent gehuwd, moeten uw echtgenoot en uzelf normaalgesproken elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen. 
Als u samen al een kind had, mag dat kind maar door één echtgenoot ten laste worden genomen. 

U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.
Hetzelfde geldt als u in 2014 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.
Opgelet!

Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.