Investeringsaftrek ook voor eenmanszaken!

Wat is investeringsaftrek?

Investeringen gedaan tijdens het inkomstenjaar kunnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen zorgen voor een vermindering van het belastbaar beroepsinkomen.

De aftrek is van toepassing vóór de aanrekening van de verliezen uit andere beroepswerkzaamheden.

Als er in een belastbaar tijdperk onvoldoende winst of baten zijn, wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.

De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 943.760 euro per belastbaar tijdperk of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk 3.775.060 euro overtreft, tot 25 % van dat totale bedrag.

 

Voor welke investeringen?

 • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
 • nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
 • tijdens het jaar of boekjaar verworven;
 • en in België worden gebruikt voor uitsluitend het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

 

Welke investeringen zeker niet?

 • Activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
 • Activa die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken gaat
 • Activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan over te dragen (leasing, erfpacht,…)
 • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik
 • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
 • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag

Wat zijn de tarieven?

Eenmalige investeringsaftrek

 

Eenmanszaken: AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
 • Investeringen in digitale vaste activa, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)
13,5% 13,5% 13,5%
 • Investeringen in beveiliging van beroepslokalen
20,5% 20,5% 20,5%
 • Investeringen voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen
 • Andere investeringen
3%

3,5%

8%

8%

Hoe gaat het in zijn werk?

De investeringsaftrek wordt toegepast op de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin u de hiervoor vermelde vaste activa heeft verkregen of tot stand gebracht.

Wat moet er ingevuld worden?

Natuurlijke personen moeten een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

Daarnaast moet u, per categorie van vaste activa, een opgave ter beschikking van de administratie houden die voor elke activa de volgende gegevens vermeldt:

 • de datum van de aanschaffing of van de totstandkoming
 • de juiste benaming
 • de aanschaffings- of beleggingswaarde
 • de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur

In voorkomend geval moet u ook de volgende documenten ter beschikking houden:

 • de vereiste afschriften en bewijzen voor de octrooien;
 • het vereiste attest voor de energiebesparende investeringen (zie vraag 8);
 • de verschillenden vereiste documenten (aanvraag tot erkenning, rechtvaardigende nota, attest van de bevoegde Gewestregering (zie vraag 8), enz.), voor de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.