Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage dit jaar?

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage dit jaar?

De ministerraad van 21 april 2017 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2017 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2017 het bedrag van de vennootschapsbijdrage die voor 30 juni 2017 moet betaald zijn:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 667.529,12 euro
  • 868 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 667.529.12 euro

Het ontwerp werd voor advies met hoogdringendheid aan de Raad van State overgemaakt. Nog aangaande de vennootschapsbijdrage heeft het Grondwettelijk hof in twee arresten van 25 januari 2017 geoordeeld dat:

  • De sociale verzekeringsfondsen bevoegd zijn om de vennootschapsbijdrage te innen, op de wettelijke wijze;
  • De arbeidsrechtbanken bevoegd zijn voor de geschillen over die bijdrage.