Is het fiscaal interessant om een bedrijfsfiets te geven aan uw werknemers?

Na al de autoloze zondagen en de week van de mobiliteit staat u misschien eens stil bij de verplaatsingswijzen van uw werknemers.Misschien overweegt u om een fietsvergoeding in te voeren of de bedrijfsfiets in uw onderneming te introduceren, maar twijfelt u of dat fiscaal of sociaal wel voordelig is.Daarom onderstaand overzicht:

De bedrijfsfiets sociaal en fiscaal
De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets geniet een voordelige sociale en fiscale behandeling.

Fiscaal

voor de werknemer: het voordeel van alle aard dat uit deze terbeschikkingstelling voortvloeit, is volledig vrijgesteld van belasting voor de werknemer op voorwaarde dat hij de fiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen.
Voor de werkgever: het voordeel is volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Sociaal

Het voordeel is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen voor zover de fiets enkel gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsmatige verplaatsingen.

Een fietsvergoeding
De regeling voor de bedrijfsfiets mag worden gecumuleerd met de fietsvergoeding, die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,22 euro/km. Ze mag immers dienen om uitrustingskosten te dekken. In vele paritaire comités is het intussen ook verplicht geworden om een bepaalde vergoeding te betalen.

Verhoogde fiscale aftrek voor de werkgever
De werkgever mag de kosten die hij draagt om zijn werknemers ertoe aan te zetten om met de fiets te komen werken (fietsstallingen,douches,…) a rato van 120% aftrekken.

Bron: de zelfstandige nr. 17