Hervorming sociale bijdragen -Bijdrageberekening vanaf 1 januari 2015

Basisprincipe
Vanaf 2015 wordt de bijdrage berekend op het jaar zelf, met aanvankelijk een te regulariseren voorlopige
bijdrage. De hervorming heeft geen invloed op de bijdragepercentages. Het is geen bijdrageverhoging.
U hebt de keuze uit 3 soorten voorlopige bijdragen:

1.1 Wettelijke voorlopige bijdrage
De door het fonds voorgestelde wettelijke voorlopige bijdrage: op basis van het inkomen van 3  jaar voordien
zoals gekend op 1 januari van het bijdragejaar.
1.2 Verhoogde voorlopige bijdrage
De verhoogde voorlopige bijdrage: een bijdrage die hoger is dan de wettelijke voorlopige bijdrage, berekend op basis van een geschat inkomen.
De verhoogde bijdrage kan maar terugbetaald worden tot en met 31 december van het bijdragejaar voor betalingen voor dat jaar. Betaalde iemand in 2016 een verhoogde bijdrage voor 2015, dan kan die niet terugbetaald worden. Betaalde iemand in 2015 een verhoogde bijdrage voor 2015 en vraagt hij de terugbetaling pas in 2016, dan is een terugbetaling niet mogelijk.

1.3 Verlaagde voorlopige bijdrage
De verlaagde voorlopige bijdrage, deze bijdrage is gelijk aan:
• Ofwel de minimumbijdrage (= € 735,83 in 2014) als de zelfstandige verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn dan
de minimumdrempel (= € 12.870,43 in 2014) waarop de minimumbijdrage wordt berekend.
• Ofwel 2x de minimumbijdrage (= € 1.471,67 in 2014) als de zelfstandige verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn
dan 2x de minimumdrempel (= € 25.740,87 in 2014) waarop de minimumbijdrage wordt berekend.

Wanneer de verlaagde voorlopige bijdrage aanvragen?

De verlaagde voorlopige bijdrage moet in het jaar zelf aangevraagd worden met een motivatie en objectieve elementen die een daling van het inkomen aantonen. Die objectieve elementen kunnen zeer breed gaan. Voor een mandataris zal een beslissing omtrent zijn bezoldiging aanvaard worden. In een eenmanszaak kunnen  BTW-aangiftes een daling van de omzet weergeven. Een lange ziekte kan ook aanleiding geven tot een daling van de inkomsten.

 

Wat met reeds betaalde bijdragen.

Reeds betaalde bijdragen worden niet terugbetaald wanneer een verlaagde bijdrage aangevraagd wordt.

De verlaagde voorlopige bijdrage kan in het jaar zelf of later aangevuld worden met vrije bijstortingen.

 

2 Regularisatie van de bijdragen
• De regularisatie wordt uitgevoerd zodra het inkomen door de overheid aan ons gemeld wordt.
• Er wordt geen bonus toegekend aan zelfstandigen die te veel betaalden.
• In sommige gevallen wordt een verhoging aangerekend aan zelfstandigen die te weinig betaalden.
3 Verhogingen

Naast de verhoging voor laattijdige betalingen wordt een verhoging ingevoerd voor zelfstandigen die te lage voorlopige bijdragen betaalden:
• De verhoging wordt berekend op het verschil tussen de regularisatiebijdrage (geplafonneerd op de wettelijke voorlopige bijdrage (zie 1.1)) en de verlaagde bijdrage (zie 1.3). Als er in het bijdragejaar zelf bijstortingen gedaan
werden bovenop de verlaagde bijdrage, dan wordt met de betaalde bijdrage rekening gehouden.
• De verhoging bedraagt 3 % per kwartaal, te rekenen vanaf 31  december van het bijdragejaar en dit tot het kwartaal van de inkomst en regularisatie en eenmalig 7 % op 31 december van het bijdragejaar.
• Wanneer na het bijdragejaar bijbetalingen gebeuren, heeft de bijbetaling tot gevolg dat de verhogingen vanaf de betaling stoppen of verminderen.
Opmerking: Er wordt geen verhoging berekend op de schijf hoger dan de voorgestelde bijdrage (zie 1.1)

4 Beginactiviteit/verandering van bijdragecategorie/onvolledige jaren
• Beginactiviteit enkel voor ‘echte’ starters (geen enkele activiteit tijdens vorig kwartaal)
• Bij de omschakeling van bv. hoofd- naar bijberoep blijft de voorgestelde bijdrage onveranderd. De verandering is wel een reden om een verlaagde bijdrage aan te vragen.
• Bij meerdere bijdragecategorieën in de loop van hetzelfde jaar (bv. hoofdberoep en gepensioneerd) worden alle bijdragen op hetzelfde jaarinkomen berekend. Per kwartaal wordt nagegaan welk percentage van toepassing is en welke vrijstellingsgrens.
• In onvolledige jaren wordt op het volledige inkomen een bijdrage betaald.
Bv. 3  kwartalen hoofdberoep, inkomen € 30.000, voor de berekening van de bijdrage wordt het inkomen van € 30.000 gedeeld door 3 en vermenigvuldigd met 4, waardoor er op € 40.000 bijdrage betaald wordt. Op dit inkomen wordt de gewone bijdrage van 22 % op jaarbasis berekend. Voor de 3 aangesloten kwartalen is telkens 1/4 van deze jaarbijdrage verschuldigd.

5 Stopzetting
• Stopzettingsmeerwaarden kunnen op vraag uit de berekening gehaald worden op voorwaarde dat er een effectieve stopzetting of pensionering is op 31/12 van het jaar volgend op de stopzetting.
• Na stopzetting ontvangt men regularisaties, ook bij ziekte, …
• Na stopzetting wegens pensioen heeft men een keuze:
– De nog niet geregulariseerde bijdragen worden onmiddellijk definitief (men is de voorgestelde bijdrage verschuldigd). Het pensioen is onmiddellijk definitief.
– Er worden na de stopzetting regularisaties uitgevoerd, met gevolgen voor het pensioen.

6 (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen

De bijdrage (S)VAP wordt berekend op basis van de wettelijke voorlopige bijdrage. De gestorte bijdragen VAP zijn verworven, ook als de voorlopige bijdrage achteraf verlaagd wordt.

7 Tips van Zenito
• Zenito raadt aan om steeds de wettelijke voorlopige bijdrage te betalen. Een verlaagde bijdrage is af
te raden omwille van verhogingen bij een onderschatting van het inkomen. Het kan wel een oplossing
zijn bij problemen.
• Op de inkomsten van 2012, 2013 en 2014 zullen nooit sociale bijdragen betaald worden door
gevestigde zelfstandigen. Dit biedt ook mogelijkheden op vlak van stopzettingsmeerwaarden in die
periode.
• Extra winstdeelnames en tantièmes voorzien in 2013 en 2014.
• Regularisatie studie wordt misschien beter uitgesteld tot 2015.
• Zelfstandige zal bij aanvang het gevoel hebben dat niets verandert (wettelijke voorlopige bijdrage
berekend op basis van 3 jaar voordien), maar hij ontvangt jaarlijks regularisaties.
• Personen met fluctuerende inkomsten hebben er alle belang bij de evolutie van het inkomen goed
op te volgen.
• Een goede inschatting van de verhoogde bijdrage rendeert fiscaal en men vermijdt grote
regularisaties. Een correcte verhoogde bijdrage biedt ook de mogelijkheid tot betaling van een
verhoogde bijdrage Sociaal VAP.
• Voor wie altijd de minimum- of maximumbijdrage betaalt, verandert de facto niets zolang het
inkomen niet te sterk stijgt of daalt.

 

Bron : Zenito