Corona maatregelen (overzicht 19/03/2020)

1. Steunmaatregelen FOD Financiën en RSZ

Als onderneming (natuurlijke personen of rechtspersonen) kan je, bij hinder ingevolge de verspreiding van het coronavirus, een aanvraag voor steunmaatregelen indienen bij de FOD Financiën tot uiterlijk 30 juni 2020.

Op deze manier kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling vragen, voor volgende schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Het is ook mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen van de RSZ-bijdragen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal van 2020. Om dit afbetalingsplan te krijgen moet een aanvraag worden ingediend bij de RSZ (via een online formulier op de website van de RSZ). In dit verzoek moet worden toegelicht hoe de onderneming door het Coronavirus wordt getroffen.  

Let op: bovenstaande maatregelen zijn niet geldig voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen, of voor schulden die voortvloeien uit fraude.

Wat moet je hiervoor doen?

  • Één aanvraag indienen per schuld, die geldt voor alle maatregelen
  • Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
  • Duidelijk aantonen waarom u effectief economische hinder ondervindt (bv significante daling van de omzet, werknemers die niet aanwezig kunnen zijn, uitgestelde leveringen, afzeggingen van opdrachten, etc)

Wijziging 18 maart 2020

Er komt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes en intresten.  Naast deze uitstellen kan u ook reeds de bovenvermelde aanvragen indienen.

BTW

Betaling over de maandaangifte van februari 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 20 mei 2020.  Voor de maandaangiftes van maart 2020 en het eerste kwartaal 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020.

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maandaangifte van februari 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 13 mei 2020.  Voor de maanaangifte van maart 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor zowel de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van intresten een extra termijn van twee maanden worden toegekend voor alle afrekening gevestig vanaf 12 maart 2020.

Voor de belastingen gevestigd voor 12 maart 2020 dient zoals hierboven vermeld een aanvraag ingediend te worden.

2. Aanvraag vervangingsinkomen zelfstandige

Het wordt eenvoudiger om een vervangingsinkomen te krijgen bij een tijdelijke stopzetting van de zelfstandige beroepsactiviteit omwille van het Coronavirus.

Voor elke gedwongen onderbreking van tenminste zeven kalenderdagen kan de aanvraag voor het verkrijgen van het vervangingsinkomen ingediend worden bij de sociale verzekeringskas (normaal is dit pas mogelijk vanaf een volledige kalendermaand gedwongen onderbreking). Het vervangingsinkomen bedraagt 1.291.69 euro per maand (1.614,10 euro per maand ingeval van gezinslast).

3. Uitstelling/vermindering sociale bijdragen zelfstandige

Het is ook mogelijk om de betaling van de voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 uit te stellen of de sociale bijdragen voor het volledige jaar 2020 te verminderen. Dit laatste is echter pas mogelijk in de mate dat het inkomen daalt tot onder de wettelijk vastgelegde grenzen.

Voor wat de uitstellen betreft, dient de aanvraag voor 31 maart 2020 te gebeuren voor de kwartaalbijdragen van het eerste kwartaal (met een uitstel tot 31 maart 2021), en voor 15 juni 2020 (met een uitstel tot 30 juni 2021) voor de bijdragen van het tweede kwartaal.

Let op : Om te kunnen genieten van de aftrek van het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdrage.  Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdrage kan dus eventueel zijn VAPZ niet aftrekken.

Ter info: je behoudt tijdens de periode van uitstel van betaling of verlaagde sociale bijdragen alle sociale rechten (o.a. ziekteverzekering, uitkering arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust,…).

4. Tijdelijke werkloosheid

Als je door het Coronavirus tijdelijk je activiteiten niet meer kan uitoefenen, kan een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de werknemers aangevraagd worden aan de RVA. In die situatie is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk tot en met 30 juni 2020.

Ook in het geval dat je geconfronteerd wordt met tijdelijk gebrek aan werk voor uw werknemers, is tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk. In beide gevallen wordt de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt, verhoogd tot 70% (in plaats van 65%) van het loon (loon begrensd tot maximaal 2.754,76 EUR per maand). Deze verhoging geldt tot 30 juni 2020.

5. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen door de Vlaamse overheid. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet aanvragen bij hun bank en deze laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor maximaal 75%.

6. Hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een verplichte volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die in het weekend verplicht moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor horecazaken die beslissen om nog take-away aan te bieden, kunnen we bevestigen dat dit perfect combineerbaar is met de hinderpremies.

In de loop van deze week zal de Vlaamse Overheid meer informatie verstrekken over het nieuwe systeem om deze premie aan te vragen.

7. Uitstel onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

Het versturen van de aanslagbiljetten zal hoe dan ook uitgesteld worden tot september liet de Vlaamse regering reeds weten.

Uitstel voor fiscale formaliteiten

Er komt een uitstel voor het indienen van de aangfiten in de VenB, RPB en BNI-ven met een limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.  Alle belastingplichtigen die hieronder vallen krijgen uitstel tot en met donderdag 30 april 2020 voor het indienen van deze aangiftes.

Voor het indienen van de btw-aangiften en ic aangiften komt er een uitstel voor de aangiften van februari 2020 tot en met 6 april 2020.  Voor de aangiften van maart en het eerste kwartaal 2020 een uitstel tot 7 mei 2020.

Voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengd tot 30 april 2020

WatMaatregelaanvraag deadlineWie of waar aanvragen?
BedrijfsvoorheffingAfbetalingsplan30/06/2020
BTWvrijstelling nalatigheidsintrest
Personenbelastingkwijtstelding boetes niet betaling
Vennootschapsbelastingaanvragen bij de bevoegde instantie
Bedrijfsvoorheffingaangiftes zijn uitgesteld (automatisch)automatisch
BTWbetaling voor 20/6 ipv 20/4
Uitstel sociale bijdragenUitstel met 1 jaar Q1 202015/06/2020
Uitstel met 1 jaar Q2 202030/06/2020
Sociale kas
Vermindering sociale bijdragennaar wettelijk minimum?sociale kas
! Barema’s
vrijstelling sociale bijdragensociale kas
Overbruggingsrecht bij meer dan 7 dagen sluiting322,92 euro per week (403?sociale kas
,52 met gezinslast)
Forfaitaire uitkering1291,69 € (1614,10€ met gezinslast)?sociale kas
Hinder en sluiting premievolledig 4000 €?
na 21d 160 €/dag
weekend  sluiting  :  2000 €
en na 21d 160 €:dag
Crisiswaarborgbestaande schulden en overbruggingskredieteind  2020leasingmy/bank
Onroerende voorheffingaanslagbiljetten zullen later verstuurd
worden