Inkomsten uit Airbnb… hoe zijn die aan te geven?

We krijgen meer en meer te maken met een share-economie. Denk maar aan Uber als taxiservice, of Airbnb of Couchsurfing, het openstellen en delen van je woning met anderen. Momenteel wordt er gekeken om deze echter in een wettelijk kader te gieten. Het verhuren van kamers is niet alleen belastbaar, maar eigenlijk moet je ook in orde zijn met diverse andere wetgevingen, vergunningen etcetera. Maar hoe dienen die inkomsten dan belast te worden. Is daar al een wettelijk kader voor?

 

Op zich zijn er meerdere mogelijkheden:

 

 

1) Je verhuurt enkel een kamer, met een bed, kast,…

Als er enkel sprake is van gemeubelde verhuur, en geen verdere diensten, dan is daar een eigen stelsel voor. Oorspronkelijk veeleer bedoeld voor de verhuur van studio, studentenkoten of appartementen aan zee. De verhuur van het onroerend goed (gebouw) wordt gecombineerd met de verhuur van roerende goederen (meubels).

De huur wordt  dan ook opgesplitst naar een roerend en onroerend inkomen.

Als het Airbnb-contract geen melding maakt van een opsplitsing, wordt fiscaal geacht 60% van de opbrengst het onroerend inkomen te zijn en 40% het roerend inkomen.

Het aan te geven bedrag is het netto roerend inkomen. Dit is het bruto inkomen min de kosten. Er is een forfaitaire kostenaftrek voorzien van 50%, tenzij u zelf de kosten wil aantonen.

Van het onroerend inkomen worden eerst de intresten van de eventuele lening in aftrek gebracht, nodig om dit onroerend inkomen te verwerven of te behouden.

 

2) Naast de verhuur zelf wordt ook nog andere diensten aangeboden

Dan zijn dit diverse inkomsten, genaamd “winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of uit diensten bewezen aan derden”.

Verhuurt u maw een kamer met ontbijt dan is dit volledig inkomen een winst, aan te geven in code 1200 van uw belastingaangifte.

De kosten hiervoor (bv afschrijving gebouw, het ontbijt, wassen, poetsen, elektriciteit, …) mag u hier van aftrekken. U dient die wel zelf te bewijzen, en te vermelden in code 1201. Een forfait van 20% wordt echter meestal aanvaardt. Een vast kostenforfait zoals bij de roerende inkomsten van gemeubelde verhuur bestaat hiervoor niet.

Deze inkomsten worden apart belast aan 33 %, tenzij het voordeliger zou zijn voor u als ze samen met de rest van uw inkomsten worden belast (‘globalisatie’). Er is helaas geen vrijstelling voor als u onder een bepaalde inkomstendrempel blijft.

 

3) Het verhuren van een kamer is je beroepswerkzaamheid.

Als uw Airbnb inkomen een vaste nevenactiviteit, of als hoofdberoep wordt uitgeoefend, dan is het te belasten als een winst.  De inkomsten dienen te worden aangegeven als een beroepsinkomen (Winst, code 1600), maar u kan tevens uw kosten in mindering brengen (code 1606). Op zich wordt dan uitgegaan van BTW-plicht, verplichting tot betaling van sociale bijdragen, inschrijving in de KBO,…