Studentenarbeid:Fiscale inkomensgrenzen voor 2013

Is de werkende student nog ten laste van de ouder(s)?

Een student wordt ten laste van de ouder(s) aanzien op voorwaarde dat:

-hij deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar en hij geen bezoldigingen ontvangt van de belastingplichtige.

-Ook mag de student slechts beperkte netto bestaansmiddelen hebben. Dat bedrag varieert in functie van de gezinssituatie van de belastingplichtige die de student ten laste neemt. Netto bedragen zijn de brutobedragen na aftrek van een kostenforfait van 20 procent. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met o.a. de eerste schijf 2.560 euro aan inkomsten uit studentenarbeid ( voor inkomstenjaar 2013).

Opdat de student nog ten laste van zijn ouders zou blijven, mag hij de volgende bedragen niet overschrijden: Netto bestaans-
middelen
Bruto voor
20 procent
beroepskosten
Bruto belastbaar
(incl. vrijgestelde
inkomsten
uit studentenarbeid)
Bruto bezoldigingen
uit studentenarbeid
(incl. 2,71 procent sociale bijdragen voor studenten)

Voor inkomsten 2013

Kind van belastingplichtige die gemeenschappelijk belast worden:

3.070,00 €

3.837,50€

6.397,50€

6.575,70€

Kind van alleenstaande
belastingplichtige

4.440,00€

5.550,00€

8.110,00€

8.335,90€

Gehandicapt kind ten laste van alleenstaande belastingplichtige

5.630,00€

7.037,50€

9.597,50€

9.864,84€