Invoering permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie

De federale regering heeft met ingang van 1 augustus 2016 een permanent systeem van vrijwillige fiscale en sociale regularisatie ingevoerd.

Fiscale regularisatie

Belastingplichtigen (dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn) die niet-aangegeven inkomsten of btw-handelingen wensen te regulariseren, kunnen een regularisatieaangifte indienen bij het Contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën. Na betaling van een heffing ontvangt de belastingplichtige een regularisatieattest. Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 worden de tarieven van de heffing jaarlijks verhoogd. Op die manier wenst men belastingplichtigen aan te moedigen om snel tot regularisatie over te gaan.

Sociale regularisatie

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders, bezoldigingen van meewerkend echtgenoten). Indien de fiscale regularisatie betrekking heeft op dergelijke beroepsinkomsten die onderworpen hadden moeten worden aan de betaling van sociale bijdragen, dan kan de belastingplichtige zijn fiscale regularisatieaangifte uitbreiden met een sociale regularisatie. Dit is enkel mogelijk voor zover de betaling van de betrokken sociale bijdragen nog niet verjaard is.
Bron : Zenito news