Het UBO register… kommer of kwelling

UBO-register?

Ultimate Beneficial Owner… UBO, kort gezegd, wie is de uiteindelijke begunstigde achter een vennootschap. Hetzij direct, hetzij indirect. Het is een elektronisch register die de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten bij houdt. Je kan sinds 2 oktober de Belgische variant gaan invullen, uiterlijk tegen 31 maart 2019… Doe je dat niet, boetes…

Wie moet worden opgenomen?

Voor vennootschappen zijn de uiteindelijke begunstigden, zij die 25 % van de aandelen in bezit hebben, of zij die over 25 % van de stemrechten beschikken of zij die op een andere manier zeggenschap hebben in de vennootschap. Dit geldt voor alle rechtsvormen, van NV over BVBA tot GCV of VOF, en alles ertussen.

Voor VZW’s of stichtingen zijn het de bestuurders, personen die de vereniging kunnen vertegenwoordigen, personen belast met dagelijks bestuur of personen die via andere middelen zeggenschap uitoefenen.

 

Welke gegevens moeten worden meegedeeld ?

Hier moet weer een onderscheid gemaakt worden tussen vennootschappen enerzijds, stichtingen en VZW’s anderzijds.

Vennootschappenmoeten het volgende over hun uiteindelijke begunstigen bijhouden en meedelen aan het UBO-register:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf – verblijfsadres
 • Datum waarop hij uiteindelijk begunstigde is geworden
 • Rijksregisternummer
 • Categorie waartoe hij behoort, d.i.
  • Natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend % van stemrechten of van eigendomsbelang houdt in vennootschap (25% of meer)
  • Natuurlijk persoon die zeggenschap heeft over vennootschap via andere middelen
  • Natuurlijk persoon die behoort tot hoger leidinggevend personeel indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen hiervoor vermeld is geïdentificeerd
 • Of hij aan deze voorwaarden voldoet afzonderlijk of samen met andere personen
 • of het gaat om een ‘rechtstreekse’ of ‘onrechtstreekse’ uiteindelijke begunstigde
 • Bij een onrechtstreekse uiteindelijk begunstigde: het aantal tussenpersonen + identificatie (naam, oprichtingsdatum, handelsnaam, rechtsvorm, adres maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
 • Omvang van het belang: het percentage aandelen of stemrechten (gewogen percentage van aandelen of stemrechten bij onrechtstreeks uiteindelijk begunstigden)

Stichtingen en VZW’s  moeten het volgende over hun uiteindelijke begunstigden bijhouden en meedelen aan het UBO-register:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf – verblijfsadres
 • Datum waarop hij uiteindelijk begunstigde is geworden
 • Rijksregisternummer
 • Categorie waartoe hij behoort, d.i
  • Lid raad van bestuur
  • Persoon gemachtigd te vertegenwoordigen
  • Persoon belast met dagelijks bestuur
  • Natuurlijk persoon in wiens hoofdzakelijk belang de structuur wer opgericht
  • Elk natuurlijk persoon die via andere middelen uiteindelijk zeggenschap heeft over de structuur

De informatie moet steeds ‘up-to-date’ zijn. Bij elke wijziging in de informatie over de uiteindelijke begunstigden moet het UBO-register worden aangepast binnen één maand vanaf de wijziging.

Hoe moet je registreren?

De wettelijke vertegenwoordigers (zaakvoerders, bestuurders) van de vennootschappen en andere juridische structuren zijn verantwoordelijk voor het overmaken van de gegevens en de juistheid ervan. U kan ook een gevolmachtigde aanstellen om de gegevens te laten registreren (bijv. wij… ).

U kan het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinFinPro

In het kader van de privacy wetgeving moeten de informatieplichtigen de uiteindelijke begunstigden ook informeren over: de verplichting om deze gegevens mee te delen aan het UBO-register; de registratie en bewaring van de gegevens in dit register; naam en adres van de dienst die binnen de Administratie van de Thesaurie belast is met het beheer van het register; toegangsmogelijkheden tot het register; recht van de uiteindelijk begunstigden om kennis te nemen van hun gegevens; recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren of verwijderen; de bewaartermijn van de gegevens.

De Administratie van Thesaurie zal de uiteindelijke begunstigden op de hoogte brengen van hun inschrijving in het register en de informatie doorgeven die op hun naam werd geregistreerd.

 

Wie kan dit raadplegen?

Buiten de overheid hebben zowel banken, advocaten, notarissen, accountants, boekhouders toegang.  Echter heeft iedere burger toegang tot de vennootschappen, mits de betaling van een administratiekost. Voor Stichtingen en VZW’s is er enkel toegang mits er een legitiem belang van de inzage kan worden aangetoond.

Niet enkel banken, advocaten, notarissen en accountants kunnen het register raadplegen. Elke burger heeft toegang tot het register mits betaling van een administratiekost. Indien het evenwel gaat om stichtingen, VZW’s, IVZW’s en andere juridische entiteiten dan vennootschappen, is toegang voor de burger slecht mogelijk mits een legitiem belang wordt aangetoond.

 

Boetes?

Inderdaad. Aangezien het een Europese wetgeving is die geïmplementeerd is in België moeten de spelregels wel degelijk worden nageleegd. Wie dat niet doet riskeert een geldboete die varieert tussen € 250,00 en € 50.000,00.

Je kan altijd met ons contact opnemen voor meer informatie, of om de registratie door ons te laten uitvoeren.

 

[contact-form-7 id=”1406″ title=”UBO register”]