geregistreerde aannemers en de aftrek van energiebesparende maatregelen…

De registratieplicht van aannemers werd door de regering afgeschaft om de problemen te vermijden die België zou krijgen met het EHvJ voor herhaaldelijke inbreuken op het vrije verkeer van diensten.

Ondanks het feit dat tabel A (bijlage bij kb 20 btw) werd aangepast voor het intrekken van de verplichting dat men een beroep moet doen op een geregistreerde aannemer om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd btw-tarief van 6% voor woningen van meer dan 5 jaar, en ondanks het feit dat artikel 401 wetboek van inkomstenbelastingen dat de registratie van aannemers regelt is afgeschaft, is het nog steeds een chaos.

Enkele voorbeelden zullen u daarvan overtuigen:

1- Hoewel artikel 401 WIB 92 is afgeschaft, is het nog altijd niet in voege. Men zal moeten wachten op een koninklijk besluit om de datum van de afschaffing te bepalen;
2- Artikel 63/11 kb WIB 63 dat de voorwaarden beschrijft waaraan de uitgaven die het voorwerp uitmaken van een belastingvermindering moeten voldoen en die betrekking hebben op energiebesparingen (artikel 145/24 WIB 92) geeft aan “dat de werken die aan de basis liggen van de uitgaven bedoeld in artikel145/24, eerste lid, 1° tot 6°, van hetzelfde Wetboek, moeten worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken als aannemer geregistreerd is overeenkomstig artikel401van het genoemde Wetboek.”
3- op 25 november jongstleden verscheen in het Staatsblad nog een tiende aanvulling aan de lijst van geregistreerde aannemers.
Als dat volstond om u te overtuigen, België draait inderdaad vierkant en het aantal juridische anomalieën neemt verontrustende proporties aan.

Het gaat hier niet om een theoretische denkoefening. Een abonnee vertelde fiscalnet over een geval waarin de bank een van zijn cliënten weigerde om het kapitaal van zijn lening vrij te geven om de plaatsing van pv-panelen te financieren omdat hij geen attest kon voorleggen dat de aannemer wel degelijk geregistreerd was.

Op basis van artikel 63/11 kb WIB 92 heeft de bank dat recht, alleen verwijst dit artikel naar artikel 401 WIB 92 dat is afgeschaft, maar men alleen nog niet weet vanaf wanneer. En in welke opzicht is de bank een agent van de belastingadministratie? Het is niet omdat de aannemer niet geregistreerd is dat de lening niet aanvaard en terugbetaald zal worden.

Bron: Fiscalnet

Leave a Reply