Fiscus legt bedragen voor privégebruik van tablets en smartphones vast

In enkele jaren tijd zijn tablets en smartphones uitgegroeid tot werkinstrumenten. Zodra een werkgever een tablet, een smartphone of ander IT-materiaal ter beschikking stelt van zijn werknemers die dat materiaal ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, is er op fiscaal vlak echter sprake van een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Dit voordeel wordt forfaitair geraamd. Een koninklijk besluit moderniseert de forfaitaire vaststelling van de VAA’s bij een pc, tablet, internetaansluiting en mobiele telefoon[1]. Deze nieuwe forfaitaire bedragen zullen van toepassing zijn op de voordelen waarover een belastingplichtige vanaf 1 januari 2018 beschikt.

Fiscale behandeling

De bedragen werden herzien zodat ze beter afgestemd zijn op de prijsdaling van deze technologieën. Zo zijn de prijzen van pc’s en laptops doorheen de jaren met meer dan de helft gedaald. Daarom werd het voordeel van alle aard met 60% verminderd (van 180 euro naar 72 euro). Daarnaast werden nieuwe voordelen toegevoegd aan de lijst (gebruik van een tablet of een mobiele telefoon).

De nieuwe bedragen

Voor de fiscale behandeling van het privégebruik van IT-materiaal dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, wordt het voordeel van alle aard voortaan forfaitair bepaald op:

  • 72 euro per jaar (of 6 euro per maand) voor een vaste of mobiele pc[2];
  • 36 euro per jaar (of 3 euro per maand) voor een tablet of een mobiele telefoon[3];
  • 60 euro per jaar (of 5 euro per maand) voor de internetaansluiting, ongeacht of het een vaste of mobiele aansluiting is en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting;
  • 48 euro per jaar (of 4 euro per maand) voor een vast of mobiel telefoonabonnement.

Desgevallend moeten de verschillende bedragen worden opgeteld. Bijvoorbeeld: bij de terbeschikkingstelling van een vaste pc (72 euro) en een vaste internetaansluiting thuis (60 euro) bedraagt het forfaitair bedrag van het VAA 132 euro per jaar.

Voor een smartphone (all-in forfait) – toestel (36 euro), abonnement (48 euro) en aansluiting (60 euro) – bedraagt het VAA 144 euro per jaar.

De bedragen die vroeger van toepassing waren

Vroeger was het VAA forfaitair bepaald op:

  • 180 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde pc;
  • 60 euro per jaar voor de internetaansluiting en het internetabonnement[4].

Een parallelle sociale behandeling… is op komst

De bedoeling is dat de RSZ dezelfde bedragen zou gaan toepassen. Het koninklijk besluit dat deze harmonisatie moet doorvoeren, werd echter nog niet gepubliceerd.

 


[1] Koninklijk besluit van 2 november 2017, Belgisch Staatsblad van 13 november 2017.

[2] Per ter beschikking gesteld toestel.

[3] Idem.

[4] Het voordeel wordt verrekend per aansluiting.

Bron : https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgsoc_nl/CD9D83E9F97196BDC12581DF0040C184?OpenDocument#.WhfgaU2ou1t&siteLanguage=nl