Werken tijdens uw pensioen

Werken tijdens uw pensioen

Bent u ook zo één van die mensen die nooit zullen kunnen stoppen met werken? Weet dan dat u, onder bepaalde voorwaarden, een bezoldigde beroepsactiviteit kunt koppelen aan uw pensioenuitkering?

Sinds 1 januari 2013 kunnen gepensioneerden, in bepaalde gevallen, onbegrensd bijverdienen (met terugwerkende kracht). Deze hervorming houdt in dat de berekening van de sociale bijdragen gewijzigd is.

 

Begrensd inkomen:

Sinds 1 januari 2013 kan het pensioen, vanaf de leeftijd van 65 jaar, onbeperkt gecumuleerd worden met een beroepsactiviteit, voor zover de gepensioneerde op het ogenblik van zijn pensionering een carrière van minstens 42 jaar achter de rug heeft.

Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar en/of die op het ogenblik van het pensioen, een carrière van minder dan 42 jaar hebben, voert de wetgever op 1 januari 2013 nieuwe plafonds (al van toepassing in 2013) en nieuwe sancties in.

De bovengrens wordt bepaald in functie van uw activiteit, van de samenstelling van uw gezin en van uw pensioenregeling. Met volgende factoren wordt er ook rekening gehouden: rust- of overlevingspensioen, vervroegd pensioen, kinderen ten laste of nog de wettelijke pensoienleeftijd.

 

Formaliteiten:

Vroeger moest u, om een professionele activiteit na uw pensioen voort te kunnen zetten, aangifte hiervan doen bij het RSVZ. Bij gebrek hieraan kon uw pensioenuitkering geschorst worden.

Sinds 1 januari 2013 verdwijnt de verplichting tot aangifte, op enkele uitzonderingen na:

  • Bij de eerste uitbetaling van het pensioen
  • Voor de uitoefening van ieder mandaat, elk ambt of elk dienst
  • Voor beroeps- of vervangingsinkomsten afkomstig uit het buitenland
  • Voor de uitvoering van wetenschappelijke werkzaamheden of het scheppen van kunstwerken, zonder impact op de arbeidsmarkt

 

Overschrijding van de plafonds:

Uw activiteit als jonge gepensioneerde draait goed en uw inkomen stijgt. Wat doet u dan als uw inkomen de wettelijke begrenzing overschrijdt? Als u het maximum met meer dan 25% overschrijdt, dan wordt uw pensioenuitkering volledig ingetrokken. Verdient u minder dan 25% boven het maximum? Dan wordt het evenredig met uw inkomen verlaagd.