Renteloze en goedkope leningen (! debetstand R/C)

Elk jaar legt de overheid de percentages vast van de voordelen van alle aard die in aanmerking moeten genomen worden bij het opmaken van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige. Deze percentages worden elk jaar geïndexeerd.
Het Staatsblad publiceert het desbetreffende KB dat het koninklijk besluit KB/WIB 92 (Art. 18) wijzigt en waarbij een aantal percentages worden vastlegd inzake de voordelen van alle aard, die van toepassing zijn op de inkomsten van het jaar Y (aanslagjaar Y+1). Het KB onderscheidt verscheidene voordelen:
Het voordeel van alle aard via de rekening courant.
Meer algemeen wordt voor renteloze of goedkope leningen van de vennootschap aan de bedrijfsleider het belastbare voordeel berekend op basis van het verschil tussen de rentevoet die jaarlijks voor elk soort lening officieel wordt vastgesteld en de rentevoet die de ontlener effectief betaalt.
De andere referentierentevoeten zijn :

– hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen;
– niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen (maandelijkse lastenpercentages).
2014 AJ 2015 – KB van 22 februari 2015 – BS van 26 februari 2014 Ed.2 – p. 14846
• niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) – voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant : 9,20%
• niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,10%
• andere niet-hypothecaire leningen : 0,22%
• hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde
levensverzekering: 4,16%
• andere hypothecaire leningen: 3,18%