Let op met goedkope of renteloze leningen

Als een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever is dat een belastbaar voordeel. In het KB van 20/02/2017 staan de referentierentevoeten waarmee de fiscus de waarde van dat voordeel berekent. Daarbij maakt de fiscus een onderscheidt tussen 4 soorten leningen. Er worden ook referentievoeten gebruikt als een bedrijfsleider via de kas of de rekening-courant geld opneemt uit zijn vennootschap.

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Bij hypothecaire leningen bestaat het belastbaar voordeel uit het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd gesloten en op de rentevoet die de ontlener werkelijk betaald.

Voor de hypothecaire leningen die in 2016 werden aangegaan, bedraagt de referentierentevoet:

  • 1,65% voor de leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering; en
  • 1,78% voor de andere leningen.

In 2015 bedroegen deze percentages 2,47% ( met gemengde levensverzekering) en 2,41%( andere leningen).

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet

Bij hypothecaire leningen met een veranderlijke rentevoet, toegestaan sinds 01/01/1995, wordt het voordeel berekend met de referte-indexen die elke maand verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Alle referte- indexen van 2016 worden nog eens opgesomd in de bijlage bij het KB van 20/02/2017 dat de referentievoeten vastlegt.

Niet hypothecaire leningen met vaste looptijd

Bij niet- hypothecaire leningen met een vaste looptijd, waarbij de leningsovereenkomst gesloten is na 31/12/1984, berekent de fiscus het belastbaar voordeel met een forfaitair maandelijks lastenpercentage of met het reëel jaarlijks lastenpercentage van het jaar waarin de lening werd gesloten.

Voor 2016 bedraagt het maandelijks lastenpercentage:

  • 0,06% als het geld bestemd was om er een wagen mee aan te kopen (0,09% in 2015)
  • 0,13% voor alle andere leningen (0,2% in 2015)

Het reëel jaarlijks lastenpercentage wordt berekend met de formule:

I = (p x 24 x n)/ (n + 1), waarbij:

I= reëel jaarlijks lastenpercentage;

P= maandelijkse lastenpercentage; en

N= terugbetalingstermijn in maanden.

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd

Voor de kaskredieten en de voorschotten op rekening- courant die in 2016 werden opgenomen, geldt een referentierentevoet van 9,27% (8,16% in 2016)

In werking

Het KB van 20/02/2017 is van toepassing op de vanaf 1/01/2016 toegekende voordelen alle aard.

bron: nsz nr.7 2017