Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders.
De betrokken ondernemingen krijgen tot het einde van 2013 de tijd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. Vanaf het eerste trimester van 2014 zal de administratie een controleactie starten voor niet-gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen. Hieronder vindt u een herinnering van de wettelijke regels.

Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen.
Voor bezoldigingen die een onderneming uitbetaalt aan een bedrijfsleider moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand van uitbetaling of toekenning. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van de verplichting.
Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde. Die fiche moet via Belcotax on web ingediend worden voor 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning of uitbetaling.
De sommen die de algemene vergadering bij de verdeling van de winst aan bedrijfsleiders toekent, worden beschouwd als betaald of toegekend op de datum waarop de bedrijfsleider effectief over het geld kan beschikken. Voor die sommen moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin die terbeschikkingstelling plaatsvindt. Er moet ook een fiche 281.20 opgemaakt worden voor het jaar waarin de terbeschikkingstelling gebeurt, en dus niet voor het boekjaar waarop het resultaat betrekking heeft.

Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen.
Vaak worden vergoedingen betaald aan Belgische rechtspersonen of niet-inwoners met een gelijkaardig rechtsvorm die de functie van bedrijfsleider uitoefenen in een onderneming ten onrechte vermeld op een fiche 281.20. Die fiche is echter alleen bedoeld voor fysieke personen.
Voor vergoedingen toegekend aan Belgische rechtspersonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen met de onderneming, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 opmaken. In dat geval moet geen bedrijfsvoorheffing gestort worden.
Voor vergoedingen toegekend aan niet-inwoners (buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen zonder rechtspersoonlijkheid met een rechtsvorm gelijkaardig aan het Belgisch recht) die een functie als bedrijfsleider uitoefenen in een Belgische vennootschap moet de onderneming een fiche 281.30 opmaken. Voor die inkomsten moet wel bedrijfsvoorheffing gestort worden.

Bron: nsz