Boekhoudkundige verplichtingen

Een boekhouding voeren is toch wel het minste wat je kan verwachten. Maar wat is er juist nodig, wat zijn de wettelijk verplichte boeken, welke verplichtingen heeft men juist.

We moeten het onderscheid maken tussen 2 soorten boekhouding. De enkelvoudige en de dubbele boekhouding.

De enkelvoudige is voor :

– eenmanszaken, vennootschap onder firma (VOF) of gewone commanditaire vennootschap (GCV)

– en een omzet van minder dan 1 miljoen euro.

Deze dienen ten minste  3 boeken bij te houden:

  • Een financieel dagboek
  • Een inkoopboek
  • Een verkoopboek

Deze ondernemingen moeten bovendien tenminste eens per jaar een inventaris opmaken van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen en alle bronnen bestemd voor de uitbating. “

DUBBELE BOEKHOUDING

Handelszaken en vennootschappen die geen ‘zeer kleine onderneming’ zijn, moeten een dubbele boekhouding voeren volgens het wettelijke schema, een jaarlijkse inventaris en een jaarrekening opmaken.

De jaarrekening wordt voor onderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die daartoe wordt bijeengeroepen. Binnen de 30 dagen na die goedkeuring moet ze worden neergelegd bij de Nationale Bank.

Indien de onderneming als “kleine onderneming” (artikel 5 wetboek van Vennootschappen) kan beschouwd worden, kan zij een “verkorte” jaarrekening indienen en moet zij geen beheersverslag opmaken.